Vegetable

 

Vegetables

  Crops                                       Name of major producing districts                                                                                                                   
Brinjal Jodhpur, Sri Ganganagar, Alwar, Kota
Muskmelon Sirohi, Jaipur, Chittorgarh, Ajmer 
Okra Hanumangarh, Bundi, Sri Ganganagar, Kota
Onion Jodhpur, Sikar, Alwar, Nagore
Pea Jaipur, Sikar, Ajmer, Hanumangarh
Potato Dholpur, Bharatpur, Sirohi, Hanumangarh
Tomato Jaipur, Sirohi, Sikar, Tonk
Watermelon Jaipur, Chittorgarh, Dausa