KOTA DIVISION

                     
Name of officers Designation Place Mobile No. Std. Code Office Resi. Fax No. E-mail ID Room No. Ext. No.
Sh. Ramavtar sharma Jt DAg Kota 9414664445 744 2323412 2470927 2323412 jdagr.kot.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh.Balwant Singh Bairwa PD (E) CAD Kota 9413102838 744 2500644 - - pdcad_kota@rediffmail.com, pdcad.kota@rajasthan.gov.in - -
Sh. Khemraj Sharma DDAg Kota 9414339789 744 2323179 - 2323179 ddagr.kot.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh Kalpana Sharma PD (R) CAD Nanta 9460521562 0744 2370740          
Sh. Atish Kumar Sharma DDAg Baran 9413312586 7453 230091 - 230091 ddagr.bar.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Satendra Phatak
DDAg Jhalawar 9414275120 7432 232345 - 232345 ddagr.jha.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. R C Jain DDAg Bundi

9414750715

747 2442006 - 2442006 ddagr.bun.agri@rajasthan.gov.in
- -

Sh. Rashid 

Khan

DDAg (Siam) Kota 9414266065 0744 2450288       - -
Sh. Satish Kumar Sharma PD ATMA Baran 9414094245 7453 230091 - 230091 ddagr_bar@rediffmail.com - -
Sh. R. K. Jain PD ATMA Kota 9414538258 744 2333042 - 2333042 pdatma_bun@rediffmail.com - -
Panchu Lal Meeena PD ATMA Bundi 9460864300 742 2442006 - 2442006 pdatma_bun@rediffmail.com - -
Sh. Vijay Bhahdur Singh PD ATMA Jhalawar 9829388280 7432 232345 - 232345 ddagr_jha@rediffmail.com - -
Sh. Subhash J Sharma DDAg (ATC) Bundi 9414404937 747 2970004     ddagr.atcbun.agri@rajasthan.gov.in    
Sh. H G Meghwal ADAg Sangod 9784865612 7450 233050 - 233050 adagr.sangod.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Mishri Lal Meena ADAg Baran 9413286910 7453 230193 - 230193 adagr.baran.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Rajesh Kumar Sharma ADAg Chabra

9414270643

7452 222248 - 222248 adchh.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Ram Kumar Verma ADAg Jhalawar 9782171742 7432 232343 - 232343 adagr.jhalawar.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Rajesh Vijay ADAg Bhawani Mandi

9414750541

7433 222370 - 222370 adagr.bhawanimandi.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Ratan lal Meena ADAg Bundi 9460667653 747 2445497     adagr.bundi.agri@rajasthan.gov.in